zachód słońca

zachód słońca

wtorek, 22 grudnia 2015

Wtorek IV Tygodnia Adwentu

    Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje jak przyobiecał naszym ojcom  na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki (Łk 1,46-55).

    Magnificat! Uwielbiaj duszo moja Pana! 

    Uwielbiaj Pana za Jego wszechmoc. Wszechmoc objawioną w miłosierdziu i łasce, dzięki którym człowiek osiąga zbawienie. Każdy człowiek ma tę możliwość, by skorzystać z daru zbawienia. I za ten dar Bożej wszechmocy Maryja uwielbia Stwórcę. 

 Uwielbiaj duszo moja Pana za Jego miłosierdzie! Bóg pragnie objąć swoją miłością przebaczającą każdego człowieka bez wyjątku. To człowiek może postawić granice Jego miłosierdziu - poprzez pychę...

    Bóg daje swojego Syna. Już jest tak blisko. A człowiek może zamknąć się nad dar miłosierdzia. Może zrezygnować z łaski  i drogi do świętości. Magnificat to również wyraźna wskazówka, jak tego daru nie zmarnować. 

    Głodnych nasyca dobrami. Być głodnym Boga, głodnym prawdy, sprawiedliwości, głodnym miłości. Czy jest we mnie głód Boga? 

   Wywyższa pokornych, a rozprasza pyszniących się zamysłami swoich serc. Widzieć swoją największą wartość  i godność w Bogu. Przyjąć życie jako Jego dar. Jak patrzę na siebie i na swoje życie?

   Jego miłosierdzie dla tych, co się Go boją! Bojaźń nie jest lękiem, lecz troską o to, by nie było we mnie niczego, co nie podoba się Panu Bogu. Nie ma we mnie niczego, co byłoby sprzeniewierzeniem się miłości. 

   Nie zmarnować daru Bożego narodzenia, Bożej łaski, zbawienia. Syn Boży przychodzi, byśmy mogli uczestniczyć w świętości Samego Boga, który jest Święty. 

1. Czy jest we mnie pragnienie, głód Boga?
2. Czy jest we mnie postawa wdzięczności i uwielbienia?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz